Viestintävirasto tiedottaa

Verkkotunnusten hallintaan ja käsittelyyn tulee muutoksia 5.9.2016. Lue alempaa viestintäviraston antama tiedote. Webhotelli.com / Pionnet Oy on alla mainittu rekisteröity verkkotunnusvälittäjä. Olemme vuosia välittäneet .com, .net, ym verkkotunnuksia. Nyt myös .fi tunnuksille tulee samanlainen käytäntö.

Mikäli .FI verkkotunnuksesi nimipalvelu on jo palvelimillamme ei sinun tarvitse tehdä mitään. Jos se on jossain muualla ja haluat siirtää verkkotunnushallinnan tänne, ilmoita valtuutusavain tänne vaikka teksti- tai whatsappviestillä numeroon 0440590065 tai lomakkeella. Poimimme nimipalvelintietueet aiemmista palveluista eikä minnekään palveluihin tule katkoksia. Otamme myös yhteyttä jatkotoimista koskien sivustoa ja sähköposteja.

Täällä olevaan nimipalveluun saat tarvittaessa mm. hallintapaneelin jolla voit tehdä muutoksia kaikkiin verkkotunnuksen nimipalveluun liittyviin yksityiskohtiin. Viestintäviraston tiedote löytyy alempaa.

ficora05092016

FI-VERKKOTUNNUKSIIN UUSI TOIMINTAMALLI

Fi-verkkotunnusten toimintamalli muuttuu, kun uusi laki tulee voimaan 5.9.2016.

• Suomi siirtyy kansainvälisesti yhdenmukaiseen toimintamalliin, jossa verkkotunnuksen käyttäjä saa kaikki tunnukseensa liittyvät palvelut samasta paikasta – omalta verkkotunnusvälittäjältään.
• Muutoksen jälkeen ainoastaan verkkotunnusvälittäjä voi hakea fi-verkkotunnuksia ja tehdä niihin muutoksia.
• Nykyinen verkkotunnusjärjestelmä ja siihen liittyvät käyttäjätunnukset suljetaan perjantaina 2.9. klo 16.15 koko viikonlopuksi ja uusi, vain välittäjille tarkoitettu järjestelmä, avataan maanantaina 5.9.2016 klo 10.00.

EI EDELLYTÄ VÄLITTÖMIÄ TOIMENPITEITÄ

• Muutos ei edellytä verkkotunnusten käyttäjiltä välittömiä toimenpiteitä.
• Verkkotunnukset pysyvät voimassa normaalisti 5.9. jälkeenkin.
• Vasta sitten, kun verkkotunnus halutaan uusia, tai siihen halutaan tehdä muita muutoksia, tarvitaan verkkotunnusvälittäjää.

ETU-SUKUNIMIYHDISTELMÄT VAPAUTUVAT KENEN TAHANSA HAETTAVIKSI

• Lakimuutoksen jälkeen etu- ja sukunimiyhdistelmät (etunimisukunimi.fi) vapautuvat kenen tahansa haettaviksi.
• Oma etu-sukunimiyhdistelmä kannattaa rekisteröidä ennen syyskuuta, mikäli sen haluaa omaan käyttöönsä.

MITÄ TOIMINTAMALLIN MUUTOS KÄYTÄNNÖSSÄ MERKITSEE?

• Kaikissa fi-verkkotunnukseen liittyvissä asioissa otetaan aina yhteyttä suoraan omaan verkkotunnusvälittäjään, ei enää Viestintävirastoon.
• Välittäjät tarjoavat kaikki fi-verkkotunnuksiin liittyvät palvelut (kuten hakeminen, uusiminen, siirtäminen, välittäjän vaihtaminen, irtisanominen ja tietojen päivittäminen).
• Verkkotunnuksiin ei voi enää itse tehdä muutoksia Viestintäviraston fi-verkkotunnuspalvelussa, vaan ne on siirrettävä välittäjän ylläpitoon.
• Verkkotunnuksen rekisteröimis- tai uusimismaksua ei ylläpitoon siirtymisen yhteydessä peritä uudelleen.
• Fi-verkkotunnuksen käyttäjän asuinpaikka voi olla aiemmasta poiketen missä päin maailmaa tahansa, ja käyttäjälle asetettu 15 vuoden ikäraja poistuu.
• Myös ulkomaiset yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat rekisteröidä fi-verkkotunnuksen käyttöönsä.

KUKA ON VERKKOTUNNUSVÄLITTÄJÄ?

Verkkotunnusvälittäjänä toimii usein sama taho, jolta olet hankkinut mm.
• internet-yhteydet
• kotisivut
• tai sähköpostiosoitteen.

Voit varmistaa, toimiiko käyttämiesi palveluiden tarjoaja lakimuutoksen jälkeen verkkotunnusvälittäjänä. Tarkasta välittäjäksi ilmoittautuneet osoitteessa https://domain.fi/s/FI/IspSearch tai ota tähän suoraan yhteyttä.

Viestintävirasto vastaa edelleen fi-verkkotunnusten teknisestä toimivuudesta ja takaa verkkotunnustoiminnan korkean laadun valvomalla välittäjien toimintaa. Lisätietoa muutoksesta saat sivuilta: https://domain.fi/info/index/fi_uudistuu.html.

**********************

NY REGISTRY-REGISTRARMODELL FÖR FI-DOMÄNNAMN

Verksamhetsmodellen för fi-domännamn ändras när den nya lagen träder i kraft den 5 september 2016.

• Finland övergår till den internationellt enhetliga registry-registrarmodellen som betyder att användare av domännamn i framtiden får alla sina tjänster på ett och samma ställe – hos sin egen registrar.
• Efter ändringen kan endast registrarer ansöka om fi-domännamn och göra ändringar i dem.
• Det nuvarande domännamnssystemet och relaterade användar-ID:n stängs fredagen den 2 september kl. 16.15. Det nya systemet, avsett endast för registrarer, öppnas måndagen den 5 september kl. 10.00.

INGA OMEDELBARA ÅTGÄRDER BEHÖVS

• Ändringen förutsätter inte några omedelbara åtgärder av domännamnsanvändare.
• Domännamnen fortsätter att vara i kraft normalt också efter den 5 september.
• Det behövs en registrar först när du vill förnya eller göra ändringar i domännamnet.

KOMBINATIONER AV FÖR- OCH EFTERNAMN TILLGÄNGLIGA

• Efter lagändringen blir det möjligt för alla att ansöka om kombinationer av för- och efternamn (fornamnefternamn.fi).
• Om du vill ha ett domännamn som består av ditt för- och efternamn, lönar det sig att registrera det före september.

VAD BETYDER ÄNDRINGEN I PRAKTIKEN?

• Den första kontakten i alla fi-domännamnsärenden är din egen registrar, inte Kommunikationsverket.
• Registrarerna tillhandahåller alla tjänster för fi-domännamn, såsom ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppsägning och uppdatering av uppgifterna.
• Domännamnsanvändare kan inte längre själv göra ändringar i sina domännamn i Kommunikationsverkets fi-domännamnstjänst, utan domännamnen administreras av registrarerna.
• Ingen ny avgift för registrering eller förnyande tas ut vid övergången till registrarens administrering.
• Domännamnsanvändarens hemort kan vara var som helst i världen och användaren behöver inte ha fyllt 15 år.
• Utländska företag, organisationer och privatpersoner kan också registrera ett fi-domännamn.

VEM ÄR EN REGISTRAR?

Registraren är ofta den som har tillhandahållit dina
• internetanslutningar
• hemsidor
• eller e-postadress.

Du kan kontrollera om din tjänsteleverantör är en registrar efter lagändringen. Du kan söka registrarer på https://domain.fi/s/FI/IspSearch eller kontakta registraren direkt.
Kommunikationsverket fortsätter att ansvara för fi-domännamnens tekniska funktion och övervakar och garanterar att fi-domännamnsregistrarerna tillhandahåller tjänster av hög kvalitet. Mer information om ändringen får du på: https://domain.fi/info/sv/index/fi_uudistuu.html.

**********************

NEW REGISTRY-REGISTRAR MODEL FOR FI-DOMAIN NAMES

The operational model for fi-domain names will change on 5 September 2016 as the new legislation enters into force.

• Finland adopts the internationally established registry-registrar model which means that in the future, domain name holders will obtain all services related to their domain names from their own registrar.
• After the change, only domain name registrars can apply for fi-domain names and perform related changes.
• The current domain name system and related user IDs will cease to exist on Friday, 2 September at 16:15. The new system intended only for registrars will be opened on Monday 5 September 2016 at 10:00.

NO IMMEDIATE ACTION REQUIRED

• The change does not require domain name holders to take immediate action.
• Domain names continue to be normally valid after 5 September.
• You will not need a domain name registrar until you want to renew your domain name or make other related changes.

COMBINATIONS OF FIRST AND LAST NAME ARE AVAILABLE FOR APPLICATION

• In the new model, everyone can apply for combinations of first and last names (firstnamelastname.fi).
• If you wish to have a domain name combining your first and last name, you should register it before September.

WHAT DOES THE NEW MODEL MEAN IN PRACTICE?

• After the change, the first point of contact in all issues related to fi-domain names is your own domain name registrar, not FICORA.
• Registrars will provide all the services related to fi-domain names, including applications, renewals, transfers, switching registrars, terminations, and updating details.
• Domain name holders can no longer modify their domain names in FICORA’s fi-domain name service as the domain names are managed by registrars.
• No new registration or renewal fee is charged when the domain name is placed under the registrar’s management.
• Unlike before, there will be no local presence or age requirements for fi-domain name holders.
• Foreign companies, organisations and private end-users can also apply for an fi-domain name.

WHO IS A REGISTRAR?

The registrar is often the one that has provided you
• internet access
• home page
• or email address.

You can check whether your service provider will act as a registrar after the change. You can search for registrars at https://domain.fi/s/FI/IspSearch or contact your service provider directly. FICORA continues to be responsible for the technical operation of fi-domain names and will supervise and guarantee that registrars offering fi-domain name services provide the highest quality of service. Read more about the change at: https://domain.fi/info/index/fi_uudistuu.html.

########################################################################